En återstart för Norrtälje kommun

Socialdemokraterna i Norrtälje kommun vill satsa 45 miljoner kronor på att motverka den stigande långtidsarbetslösheten, ta sig an det kunskapstapp våra skolelever står inför, och stärka den generella folkhälsan efter Coronapandemin.

Samhället börjar nu öppna upp när Coronapandemin mattas av. Nu krävs det resurser och satsningar för att lindra pandemins effekter i vår kommun. Det handlar om att motverka den stigande långtidsarbetslösheten, satsningar på kommunens unga och att motverka utbildningsskulden som har uppstått, och att motverka den psykiska ohälsan och stärka den generella folkhälsan. För det vill Socialdemokraterna satsa 45 miljoner.

– Det är välkommet att det moderatledda styret vill styra mer resurser till exempelvis skolan för att hantera kunskapstappet hos skoleleverna. Tyvärr är deras satsningar helt otillräckliga. Man skjuter till 26 miljoner till nämnder som prognostiserar ett underskott på 27,3 miljoner för 2021. Det är inte satsningar, det är att täcka hål, säger Ulrika Falk (S), oppositionsråd Norrtälje kommun.

I spåren av Coronapandemin stiger långtidsarbetslösheten i Norrtälje kommun; de senaste två åren har antalet personer som har varit arbetslösa i mer än 24 månader stigit med 74%. Antalet som har varit arbetslösa i mer än 24 månader har stigit med 66% under samma period. Ungdomsarbetslösheten är i sin tur 40% högre idag än vid samma tidpunkt för två år sedan.
– Nu måste vi ta i på allvar för att stävja den utveckling med kraftigt stigande långtidsarbetslöshet som vi ser på flera håll i vår kommun. Det moderatledda styret avsätter inte en krona för det. Här vill vi se kraftiga satsningar på kommunala resursjobb, sommar- och ungdomsjobb och ökat antal vuxenutbildningsplatser. Det krävs handling nu om vi inte vill se ett växande utanförskap på längre sikt, säger Ulrika Falk (S).

Coronapandemin har också spätt på de ojämlika förutsättningar som finns för eleverna i dagens skola. Det har uppstått en utbildningsskuld, som drivs på av hög frånvaro, inställda lektioner och distansundervisningen.
– Vi måste ta kunskapstappet hos våra unga på allvar. Vi riskerar att få en generation av ungdomar som får en sämre start i livet. Det behövs kraftigt ökade resurser till exempelvis elevhälsan, men också satsningar på både fler elevassistenter, lovskola och studiestöd. Alla som behöver extra stöd ska få det. Vi behöver också starta upp ett uppsökande närvaroteam; redan innan pandemin hade vi alltför många skolelever med problematisk skolfrånvaro i kommunen, säger Olle Jansson (S), oppositionsråd Norrtälje kommun.

Precis som många elever har varit hemma från skolan och fått avstå från aktiviteter, så har många pensionärer isolerats i sina hem eller på äldreboenden, och många anställda – inte minst i offentlig sektor – har antingen arbetat hemifrån eller slitit enormt inom exempelvis äldreomsorgen i över ett års tid. Vi ser också oroväckande tecken på att antalet anmälningar om våld i nära relationer ökar.
– Det behövs krafttag för att stävja den växande psykiska ohälsan och stärka den generella folkhälsan – inte minst bland våra äldre. Vi vill se ett uppsökande arbete för att aktivera våra äldre med mer sociala och fysiska aktiviteter. Samtidigt har pandemin visat oss att vi måste stärka arbetet mot våld i nära relationer. Vi vill återanställa en strateg som arbetar förebyggande och kunskapsspridande, och utöka stödet till kvinnojouren. Vi får inte heller glömma vår roll som arbetsgivare, och ta hand om de tusentals anställda som slitit på i det tysta i Norrtälje kommun under de senaste sexton månaderna, oavsett om de arbetat hemifrån eller inom skolan eller äldreomsorgen, säger Olle Jansson (S).

facebook Twitter Email