Första veckan av skolbesök till ända

Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson genomför just nu en skolturné. Under två veckors tid besöker han olika skolor i kommunen för att se verksamheterna på nära håll och diskutera med lärare och elever om vilka möjligheter och utmaningar som finns och vad politiken kan göra för att tryggheten i skolan ska öka och kunskapsresultaten förbättras ytterligare. Nu är skolturnéns första vecka till ända.

Under veckan har Olle gjort besök på Grindskolan, Grisslehamns skola och Frötunaskolan. Det har blivit besök i många klasser, från förskola till nionde klass, och Olle är övervägande positiv över vad han sett, ”Skolverksamheten har gett ett bra intryck. I de klasser jag fått möjligheten att besöka har det rått lugn och ro och det har verkat vara bra stämning. Eleverna har framstått som trygga och engagerade i skolarbetet.”.

Olle Jansson tillsammans med lärare på Grisslehamns skola

På varje skola har han även haft möten med lärarna. Någonting som bemötts väl är den satsning som kommunen gör på att förbättra för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. ”Denna satsning är mycket viktig för vår ambition att skolan ska vara en trygg plats för alla elever och att alla ska kunna bli bemötta utefter sina förutsättningar. Det är roligt att den tagits emot väl.” säger Olle. ”Överlag har jag fått bilden att skolverksamhetens förutsättningar generellt är ganska bra men att det finns tydliga utmaningar och att mycket kan bli bättre. Lokalerna skulle på vissa håll behöva moderniseras med exempelvis fler grupprum och möjlighet att dela klasser. Samtidigt behövs alltid fler behöriga lärare, måltidsorganisationen har blivit för resurskrävande och på vissa håll finns önskemål om exempelvis möjlighet att köpa in fler läroböcker.” säger Olle. ”Samtidigt är det intressant att se hur man nyttjar digitala läromedel via framförallt iPads på skolorna. På en matematiklektion jag besökte arbetade eleverna i en app där de löste matematiska utmaningar i form av olika spel. På så vis görs undervisningen mer engagerande samtidigt som eleverna tränar sig i att använda digitala verktyg. Digitaliseringen öppnar många nya möjligheter både för lärare och elever.”.

Från besöket på Grindskolan

Skolan har tydliga utmaningar. Med den lärarbrist som råder är det svårt att hitta tillräckligt många behöriga lärare. Samtidigt måste skolans resurser användas effektivare. Barn- och skolnämnden får i år ett tillskott på 46,7 miljoner kronor, nära hälften av de ökade skatteintäkterna, och Norrtälje kommun är bland de kommuner som har absolut högst elevpeng i Stockholms län. Vi socialdemokrater prioriterar alltid skolan och vi lovar att alltid prioritera mer resurser till skolan framför skattesänkningar. För att få ut så mycket kvalitativ undervisning som möjligt måste dock resurserna användas effektivare. Ett sätt som digitaliseringen kan bidra till detta är nya verktyg som underlättar lärares arbete före och efter lektioner och ger dem möjlighet att ägna mer tid i klassrummen. En annan, icke-digital, lösning som vi vill se är lärarassistenter som avlastar lärarna med exempelvis administration så att de kan ägna mer tid åt eleverna.

Veckan som kommer fortsätter skolturnén med besök på Mimerskolan, Roslagsskolan och Svanbergaskolan, och då fortsätter diskussionerna med lärare och elever om ovanstående och andra frågor.

facebook Twitter Email