Frågor och svar om hemtjänsten

Det har under de senaste dagarna skrivits en hel del i pressen om hemtjänsten. Det har stått om pensionärer som avsagt sig hemtjänst efter höjningen av hemtjänstavgiften och om hemtjänstföretag som går med förlust. Alla som behöver hemtjänst ska vara fullkomligt trygga med att de kan få den hemtjänst de behöver – med detta är vi inte beredda att kompromissa. Hanna Stymne Bratt (S), vice ordförande för Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), svarar här på några frågor. 

Har avgiften för hemtjänst höjts?

Ja, vid årsskiftet skedde en höjning. Enligt Socialtjänstlagen får kommunen maximalt ta ut 2044kr/månaden i avgift för omsorg – den så kallade ”maxtaxan”. Vid årsskiftet höjdes avgifterna för hemtjänsten i Norrtälje kommun från 25% till 40% av maxtaxan för dem som har hemtjänst (inklusive trygghetslarm och satellitnavigeringslarm för utomhusvistelse) någon eller några gånger i månaden, från 50% till 70% av maxtaxan för de som har samma tjänster någon eller några gånger i veckan och från 75% till 100% av maxtaxan för dem som har samma tjänster dagligen. Dessa förändringar står samtliga partier bakom.

Nämnas ska att en inkomstprövning görs av dem som behöver hemtjänst, och avgiften reduceras och kan till och med tas bort för de som har låg pension.

Varför genomförs de här höjningarna?

Hemtjänsten har under en längre tid dragits med stora underskott och för att säkerställa vår förmåga att leverera en trygg och högkvalitativ hemtjänst i hela kommunen både idag och i framtiden så måste åtgärder till för att förbättra ekonomin. Förändringarna är samtidigt tänkta att minska skillnaden mellan dem som behöver mycket hjälp från hemtjänsten och de som behöver mindre. Vi arbetar dock ständigt med att se över hur vi kan erbjuda så mycket och så bra hemtjänst som möjligt för varje skattekrona. Detta handlar exempelvis om nya lösningar och innovationer i hemtjänsten, men vi vill även se över hur det nuvarande kostnadsdrivande marknadssystemet för organisering av hemtjänsten kan förändras för att åstadkomma förbättrad samordning och mer effektiv användning av invånarnas skattepengar utan att brukarnas valfrihet hotas. Mer om detta senare. 

Riskerar pensionärer att inte ha råd med hemtjänst?

Vi tar såklart de signaler om detta som framkommit på allvar och förvaltningen undersöker nu hur höjningen av hemtjänstavgiften påverkar brukarna. Hemtjänstavgiften reduceras och kan till och med tas bort för de som har låg pension vilket är tänkt att säkerställa att alla har råd med den hemtjänst de behöver. Vid årsskiftet fick pensionärerna därtill både sänkt skatt med upp till 5000kr/år och höjt bostadstillägg vilket bör vara en stor hjälp att klara den höjda hemtjänstavgiften. Men som sagt – alla ska ha råd med den hemtjänst de behöver och därför måste vi se över konsekvenserna av avgiftshöjningen.

I media har det stått om att hemtjänstföretag har problem med ekonomin och drar sig ur kundvalet. Hur kan det vara så?

För det första ska det påpekas att nöjdheten med hemtjänsten bland de äldre är mycket hög och det är det absolut viktigaste; 92% av brukarna är nöjda medan 3% är missnöjda. Alla som behöver hemtjänst ska vara fullständigt trygga med att de får hjälp av hög kvalité. För det andra så bör det även klargöras att ersättningen till hemtjänstföretagen vid årsskiftet genomgick en stor höjning – med 5,1%. Däremot har reglerna för ersättning till hemtjänstföretag justerats så att den tid som ersätts bättre avspeglar utfört arbete. Förr fick hemtjänstföretagen betalt för minst 15mins kundbesök oavsett hur kort tid de var hos kunden och de fick även betalt för uteblivna kundbesök. Nu får de betalt för minst 10 minuter oavsett om besöket är kortare, men inte för uteblivna kundbesök. Kontrollsystemet har också kritiserats och gällande det har vi gett i uppdrag till Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) att gå mot ett mer tillitsbaserat kontrollsystem där mindre fokus läggs vid att kontrollera minuter.

Samtidigt är det så att det nuvarande marknadssystemet för organisering av hemtjänst är kostnadsdrivande. Sedan 2009 organiseras hemtjänsten i Norrtälje kommun som en marknad med fri etablering av hemtjänstföretag som brukarna sedan kan välja mellan genom kundvalet. Alla företag som uppfyller kraven har rätt att etablera sig som hemtjänstutförare i kommunen och konkurrera om hemtjänstbrukarna med de andra utförarna. I vår kommun är dock hemtjänstmarknaden av naturliga anledningar mycket tuff. Dels är hemtjänstföretagens ansvar brett – även hemsjukvård och hemrehabilitering ingår i hemtjänstutförarnas ansvar vilket gör att de även måste ha exempelvis sjuksköterskor och arbetsterapeuter anställda. Dels är Norrtälje kommuns befolkning utspridd över stora avstånd vilket gör det svårt för hemtjänstföretagen att få tillräckligt många kundbesök. Problem för hemtjänstföretagen att få tillräckligt många kundbesök i konkurrens med andra företag tydliggörs exempelvis i situationer där tre hemtjänstbilar står på samma färja för att leverera hemtjänst till människor som bor grannar. Det säger samtidigt sig självt att detta inte är effektiv användning av skattepengar. Enligt oss socialdemokrater lämpar sig detta marknadssystem dåligt i en kommun som vår där avstånden är så stora och utförarnas ansvar så brett. Vi vill se över hur skattepengarna kan användas på ett bättre sätt. Även ett annat system för organisering av hemtjänsten ska kunna erbjuda valfrihet men samtidigt förbättra möjligheterna till samordning.

Vad gör ni för att förbättra hemtjänsten?

Hemtjänsten i Norrtälje kommun håller hög kvalité. De allra flesta är som sagt nöjda med sin hemtjänst. Vi måste dock se över hur hemtjänsten kan bli ännu bättre och mer kostnadseffektiv. Hemtjänstens pengar ska gå till hemtjänst och hemtjänstmedarbetarnas tid ska gå till besök hos de äldre – hemtjänstens tid och pengar ska inte slösas på ineffektiva och kostnadsdrivande marknadssystem. Det säger sig självt att det är slöseri både med skattepengar och med omsorgspersonalens tid när tre hemtjänstbilar står på samma färja för att leverera hemtjänst till människor som bor grannar. Det är vårt ansvar att se över att vi får ut så mycket och så bra hemtjänst som möjligt för varje skattekrona. Såsom beskrevs ovan vill vi se över hur det nuvarande marknadssystemet för organisering av hemtjänsten kan förändras för att åstadkomma mer samordning och effektivare användning av hemtjänstens tid och resurser. Vi lovar därtill att fortsätta prioritera en trygg vård och omsorg i hela kommunen framför skattesänkningar! Med investeringar i mer personal och en översyn av hur systemet som helhet kan bli bättre lovar vi att fortsätta öka nöjdheten med hemtjänsten.

Samtidigt jobbar vi såklart ständigt med att hitta nya lösningar och innovationer för att få ut så mycket och så bra hemtjänst som möjligt för varje skattekrona. En del av detta handlar om nya tekniska lösningar som både förbättrar livskvalitén för de äldre och leder till effektivare användning av skattepengarna. Det kan till exempel handla om att äldre får nattkameror installerade så att hemtjänstpersonalen kan se till dem via kamera istället för att göra hembesök mitt i natten och störa den äldre.

facebook Twitter Email