Frågor och svar om skolans resurser

De elever som går ut grundskolan i Norrtälje kommun gör det med allt bättre kunskapsresultat (om man räknar bort nyinvandrade elever som nyss påbörjat sin skolgång i Sverige), kommunen genomför just nu ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla skolan, vi arbetar sedan 1,5 år tillbaka efter ett skolutvecklingsprogram med mål och strategier för att utveckla våra skolor, lärarna och rektorerna gör ett fantastiskt arbete och därtill är Norrtälje kommuns skolor några av de bäst finansierade i Stockholms län. Det finns många skäl att se positivt på våra elevers och skolors framtid men på senare tid har det uppkommit en diskussion i media kring skolans budget för 2018. Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson svarar med anledning av det på några frågor.

I media har det skrivits om besparingar på skolan. Vad är det egentligen som gäller?

Skolan får mer pengar i årets budget, inte mindre. Skolans resurser ökar i år med 46,7 miljoner kronor och redan ifjol låg skolans budget på över 1 miljard kronor. Det är mycket positivt att vi har möjlighet att lägga så mycket pengar på våra skolor. I en jämförelse med andra kommuner i Stockholms län är Norrtälje kommun bland de som har högst elevpeng (varje elev tar med sig en viss summa pengar till sin skola, den s.k. ”elevpengen”).

Dock är det vår plikt att se till att skattepengarna används effektivt. Därför arbetar kommunen ständigt med att se över hur vi kan få ut ännu mer kvalitet och verksamhet för de pengar vi spenderar. Det gäller alla kommunala verksamheter.

Vi har ju ett överskott i kommunen, varför inte spendera mer på skolan?

Det är återigen viktigt att poängtera att Norrtälje kommuns skolor är välfinansierade och kvalitetsutveckling handlar långt ifrån bara om att skjuta till ytterligare resurser. Det är viktigt att se över hur saker och ting kan göras bättre på andra sätt. Samtidigt är det mycket viktigt att vi är ansvarstagande vad gäller kommunens ekonomi. För att vi ska kunna lägga tillräckligt mycket pengar på skolan och välfärden även i framtiden måste vi ha ordning på ekonomin idag och under goda tider som dessa använda överskott till exempelvis att minska kommunens belåningsgrad och göra viktiga investeringar. Kommunen kommer de närmaste åren att behöva investera stora summor i exempelvis nya skolor, förskolor och äldreboenden och för att ha råd med det måste vi ha överskott.

Har skolan tillräckliga resurser?

Norrtälje kommuns skolor är välfinansierade, elevpengen är bland de högsta i Stockholms län och utvecklingen går på många sätt åt rätt håll. De som går ut grundskolan gör det med allt bättre resultat och Norrtälje kommun tar jättekliv i SKL:s skolranking. Vi arbetar sedan 1,5 år tillbaka med ett skolutvecklingsprogram med övergripande mål och strategier för hur skolan ska utvecklas, detta arbete börjar nu ge resultat men för att verkligen få resultat krävs ett målinriktad arbete under en längre tid. Vi är alltså mycket optimistiska för skolans utveckling i Norrtälje kommun.

Så är ni nöjda med skolan, finns inga utmaningar?

Skolorna i Norrtälje kommun har stora utmaningar. Kunskapsresultaten måste bli högre för att vi ska stå starka på en allt mer kunskapsfokuserad arbetsmarknad, vi måste säkerställa att alla elever når kunskapsmålen och kan gå vidare till gymnasieskolan, skillnaden i kunskapsresultat mellan killar och tjejer måste minska och så även skillnaden i kunskapsresultat beroende på vilken utbildningsbakgrund föräldrarna har, tryggheten bland eleverna måste öka och den psykiska ohälsan minska för att nämna några utmaningar. Vi är långt ifrån nöjda och långt ifrån klara, därför har vi inlett en process av systematisk kvalitetsutveckling i skolan, vi har antagit ett skolutvecklingsprogram med mål och strategier för hur kommunens skolor ska bli bättre och vi skjuter till ytterligare resurser år för år. Detta arbete har bara börjat och vi har fortfarande en lång väg att gå.

facebook Twitter Email